Menu Close

KORUPCIJOS PREVENCIJA

 

Įsakymas dėl direktoriaus pavaduoto ugdymui skyrimo atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę 

Įsakymas dėl direktoriaus pavaduotojo ugdymui skyrimo atsakinga už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą

Įsakymas dėl sąrašo pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, patvirtinimo

 

 

PRANEŠĖJŲ APSAUGA. VIDINIS KANALAS.

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas)  įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Vidinių pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalu apie pažeidimą gali pranešti bet kuris asmuo, kurį su darželiu sieja ar siejo darbo ar sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) arba įdarbinimo ar ikisutartiniai santykiai, taip pat kiti asmenys.

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidim1 teikti užpildant Pranešimo apie pažeidimą formą ir siųsti el.paštu pranesk.zemuogele@gmail.com arba pristatyti į įstaigą atsakingam asmeniui (Nataljai Sosunovai, direktoriaus pavaduotojai ugdymui). Galima kreiptis į šį asmenį tiesiogiai tel. (846) 345926 arba atvykus adresu Statybininkų pr. 20, Klaipėda. Priėmimo laikas: daro dienomis nuo 8 val. iki 9 val.

Pranešime apie pažeidimą turi būti nurodyta:

  1. Kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir. pan.;
  2. Sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;
  3. Vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė, kiti kontaktiniai duomenys;
  4. Jei įmanoma, pateikti bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

Įstaigos vadovo paskirtas asmuo administruoja vidinį apie pažeidimus teikimo kanalą bei užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą.

Pranešėjų apsaugą reglamentuojantys teisė aktai:

Skip to content