Menu Close

Veiklos kryptys

MISIJA. Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi poreikius, sudaryti lygias ugdymosi galimybes ir sąlygas, užtikrinančias vaikų saugumą ir raidą.

 

STRATEGINIS TIKSLAS. Sudaryti sąlygas kokybiškam vaikų ugdymui ir ugdymuisi, formuoti vaikams saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžius, pritraukti lėšų įstaigos veiklos modernizavimui ir įrengimų atnaujinimui.

Įgyvendinant šį tikslą, vykdoma ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa. Įstaigoje vykdomos neformaliojo švietimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos. Įstaigoje taip pat vykdomos šios neformaliojo švietimo programos: A. Gaižutis, Vaikų sveikatos ir fizinio ugdymo programa, individuali įstaigos meninio (teatrinio) ugdymo programa.

 

PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS

Ugdymo proceso organizavimo kokybės tobulinimas.

Inovacijų panaudojimas individualizuojant ir diferencijuojant ugdymo procesą.

Projektinio darbo metodo taikymas siekiant kūrybiškai organizuoti ugdymo procesą.

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO TIKSLAS

Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius.

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO UŽDAVINIAI

Tobulinti aplinką, orientuotą į vaiko dvasinį pasaulį, interesus, individualius gebėjimus ir stiprinant jų fizinę ir psichinę sveikatą ir saugumą.

Tenkinti vaiko poreikius: žaisti, pažinti, tyrinėti, kurti, bendrauti, bendradarbiauti ir padėti suvokti savosios lyties tapatumą.

Siekti  kiekvieno vaiko asmeninės pažangos ir tobulėjimo, padėti atsiskleisti individualioms galioms ir gebėjimams.

Sudaryti sąlygas perimti tautos dorovines ir kultūrines vertybes ir nuostatas, remiantis krikščioniška morale.

 

 

 

 

 

Skip to content