Klaipėdos lopšelis-darželis
Klaipėdos lopšelis-darželis “Žemuogėlė”, 190434937
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2020 m. sausio 23  d.
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas   Darbuotojų     skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr. 2019 m. 4 ketvirtis 2018 m.
1 Auklėtojos padėjėjas          12        714,27
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui            1       1935,04
3. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reik.            1       1141,84
4. Direktorius            1       1941,73
5. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas           20       1183,92
6. Kiemsargis             1         675,23
7. Logopedas             2       1285,39
8. Maisto sandėlininkas             1         716,26
9. Meninio ugdymo mokytojas             1       1207,34
10. Naktinė auklė             6         955,63
11. Neformaliojo ugdymo mokytojas             2        1295,56
12. Pagalbinis darbuotojas             2          844,20
13. Pastato įrengimų priežiūros darbuot.             1         1018,37
14. Patalinė prižiūrėtojas             1           696,10
15. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas             2         1746,57
16. Raštinės administratorius             1          995,57
17. Sandėlininkas             1          851,10
18. Specialistas             1        1009,29
19. Valytojas             2          715,37
20. Virėjas             3         784,42

Žemuogėlės DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA